„OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU”


I. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia.

 1. Ogólne warunki zamówienia stanowią integralną część zamówienia.
 2. Przyjmujący zamówienia jest zobowiązany w terminie 3 dni do pisemnego (lub innym dostępnym środkiem łączności) potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Potwierdzenie zamówienia oznacza jego akceptację przez przyjmującego zamówienie, na określonych w nim warunkach. Obowiązują ceny podane w zamówieniu.
 4. Zmiana jakichkolwiek warunków zamówienia musi być uzgodniona wyłącznie na piśmie.

II. Warunki płatności.

 1. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamawiający dokonuje zapłaty za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni. Termin płatności za dostarczony towar liczony jest od dnia odbioru towaru oraz dokumentów wymienionych w zamówieniu (w języku polskim) przez zamawiającego tj. DTR, atest, instrukcje, rysunki itp.
 2. Zapłata następuje po pełnej realizacji dostawy, o ile Strony nie uzgodniły częściowych dostaw i częściowej zapłaty
 3. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 679-008-52-92.

III. Terminy dostawy i odbiór towaru.

 1. Przyjmujący zamówienie dostarcza dokumenty wysyłkowe wraz ze specyfikacją nie później niż w dniu dostarczenia towaru.
 2. Terminem dostawy jest data dostarczenia towaru do miejsca odbioru, w czasie określonym w potwierdzonym zamówieniu.
 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towarów legalnego pochodzenia z certyfikatem jakości i pochodzenia. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany ponadto do wydania Zamawiającemu certyfikatu na znak bezpieczeństwa bądź deklaracji zgodności towaru z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
 4. Zamawiający dokonuje badania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w ciągu 3 dni po jego otrzymaniu.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, za które uważa się nieprzewidziane nagłe zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, w szczególności: strajk, klęski żywiołowe itp. zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu odbioru bez odszkodowania.

IV. Reklamacje.

 1. Reklamacja zakupionych surowców i materiałów ma miejsce w przypadku stwierdzenia niezgodności formalno-ilościowo-jakościowej dostawy z zamówieniem lub stwierdzenia wadliwości towaru podczas kontroli.
 2. Wyrób niezgodny ze wskazanymi wadami wraz z protokołem reklamacyjnym przekazany jest Dostawcy/Wykonawcy w celu wymiany na wolny od wad lub w celu usunięcia wad.
 3. Nowy wyrób lub wolny od wad podlega procedurze jak wyżej.

V. Gwarancja

 1. O ile Strony nie ustalą inaczej przyjmujący zamówienie udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

VI. Odszkodowania.

 1. Przyjmujący zamówienie zapłaci kary umowne na rzecz Zamawiającego w przypadku:
  1. nie dotrzymania terminu dostarczenia towaru lub zwłoki w usunięciu wady w okresie rękojmi lub gwarancji – 0,5% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia,
  2. odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn Przyjmującego zamówienie w wysokości 15% wartości zamówienia,
  3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

VII. Pozostałe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach zakupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

Oferuje pełen asortyment części zamiennych do spycharek i innych maszyn, w tym części zamienne nowe i po regeneracji oraz filtry Cummins Filtration (Fleetguard).
 
* Cummins Filtration (FLEETGUARD) - pełna gama filtrów:
• powietrza
• paliwa
• hydrauliki
• chłodziwa                             
• oleju silnikowego.
# do maszyn budowlanych:
- DRESSTA / HSW S.A. Stalowa Wola
- Caterpillar
- Komatsu
- Liebherr
- Atlas
- JCB
- John Dere
# do samochodów ciężarowych:
- DAF;
- Iveco
- Mercedes-Benz
- Renault
- Scania
- Volvo
- Man

* Remy Automotive:
- rozruszniki
- alternatory
- oraz przeznaczone do nich części zamienne
 
* Koncern KOYO:
- łożyska do maszyn budowlanych
- łożyska do samochodów ciężarowych

* Sprzedaż oryginalnych części zamiennych:
- Firmy Cummins: części zamienne do silników spalinowych
- Firmy O&K: części zamienne do maszyn budowlanych
- Furukawa: części zamienne do maszyn budowlanych

* Sprzedaż przewodów elastycznych i ciśnieniowych do wszystkich typów maszyn budowlanych (stanowisko do zakuwania przewodów wg. rysunku lub wzoru).

* Sprzedaż części i zespołów po regeneracji (do maszyn prod. DRESSTA / HSW S.A. Stalowa Wola):
- przekładni hydrokinetycznych
- pomp hydraulicznych
- pomp wtryskowych
- pompowtryskiwaczy
- siłowników hydraulicznych
- skrzyni biegów do spycharek: TD15C, TD15E, TD25G, TD7H, TD12C, TD20G
- skrzyni biegów do ładowarek
- mechanizmów skrętu
- przekładni bocznych
- mostów napędowych do ładowarek
- rozdzielaczy hydraulicznych

* Sprzedaż wzmocnionych ram trakcyjnych do spycharek TD15C jak również osprzętów roboczych (pługi, kompletne łyżki)

* Prowadzimy sprzedaż elementów podwozia wszystkich typów spycharek gąsienicowych:
- łańcuchy gąsienicy
- gąsienice kompletne
- rolki jezdne
- rolki podtrzymujące
- koła napędowe
- koła napinające

Dostawy do klienta realizujemy własnym transportem, firmą DHL Express oraz na życzenie klienta innymi firmami kurierskimi.