„OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU”


I. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia.

 1. Ogólne warunki zamówienia stanowią integralną część zamówienia.
 2. Przyjmujący zamówienia jest zobowiązany w terminie 3 dni do pisemnego (lub innym dostępnym środkiem łączności) potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Potwierdzenie zamówienia oznacza jego akceptację przez przyjmującego zamówienie, na określonych w nim warunkach. Obowiązują ceny podane w zamówieniu.
 4. Zmiana jakichkolwiek warunków zamówienia musi być uzgodniona wyłącznie na piśmie.

II. Warunki płatności.

 1. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamawiający dokonuje zapłaty za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni. Termin płatności za dostarczony towar liczony jest od dnia odbioru towaru oraz dokumentów wymienionych w zamówieniu (w języku polskim) przez zamawiającego tj. DTR, atest, instrukcje, rysunki itp.
 2. Zapłata następuje po pełnej realizacji dostawy, o ile Strony nie uzgodniły częściowych dostaw i częściowej zapłaty
 3. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 679-008-52-92.

III. Terminy dostawy i odbiór towaru.

 1. Przyjmujący zamówienie dostarcza dokumenty wysyłkowe wraz ze specyfikacją nie później niż w dniu dostarczenia towaru.
 2. Terminem dostawy jest data dostarczenia towaru do miejsca odbioru, w czasie określonym w potwierdzonym zamówieniu.
 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towarów legalnego pochodzenia z certyfikatem jakości i pochodzenia. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany ponadto do wydania Zamawiającemu certyfikatu na znak bezpieczeństwa bądź deklaracji zgodności towaru z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
 4. Zamawiający dokonuje badania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w ciągu 3 dni po jego otrzymaniu.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, za które uważa się nieprzewidziane nagłe zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, w szczególności: strajk, klęski żywiołowe itp. zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu odbioru bez odszkodowania.

IV. Reklamacje.

 1. Reklamacja zakupionych surowców i materiałów ma miejsce w przypadku stwierdzenia niezgodności formalno-ilościowo-jakościowej dostawy z zamówieniem lub stwierdzenia wadliwości towaru podczas kontroli.
 2. Wyrób niezgodny ze wskazanymi wadami wraz z protokołem reklamacyjnym przekazany jest Dostawcy/Wykonawcy w celu wymiany na wolny od wad lub w celu usunięcia wad.
 3. Nowy wyrób lub wolny od wad podlega procedurze jak wyżej.

V. Gwarancja

 1. O ile Strony nie ustalą inaczej przyjmujący zamówienie udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

VI. Odszkodowania.

 1. Przyjmujący zamówienie zapłaci kary umowne na rzecz Zamawiającego w przypadku:
  1. nie dotrzymania terminu dostarczenia towaru lub zwłoki w usunięciu wady w okresie rękojmi lub gwarancji – 0,5% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia,
  2. odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn Przyjmującego zamówienie w wysokości 15% wartości zamówienia,
  3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

VII. Pozostałe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach zakupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.