POLREMACO Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie budownictwa wodno- inżynieryjnego i drogowego, a w szczególności:

• roboty hydrotechniczne,
• udrażnianie i regulacji rzek i potoków górskich,
• budowa wałów przeciwpowodziowych,
• budowa zbiorników retencyjno-osadowych,
• budowa murów oporowych i gabionowych,
• usuwania szkód powodziowych,
• umacnianie skarp nasypów drogowych i kolejowych,
• rekultywacja wałów przeciwpowodziowych,
• wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych z twardego PCV za pomocą wibromłotów
• wykonywanie robót hydrotechnicznych w systemie „Zaprojektuj i Wykonaj”,
• wykonywanie robót drenarskich i melioracyjnych.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz kadrą inżynieryjno- techniczną posiadającą branżowe wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie co zapewnia realizację zadań w pełnym zakresie.
Teren działania to województwa małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie i dolnośląskie. Z grona dotychczasowych inwestorów i zleceniodawców robót należy wymienić Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddz. w Krakowie, PGE KWB Turów, Mota Engil, J&P Avax, Budimex-Dromex, Skanska.
Firma spełnia wszelkie kryteria wiarygodności finansowej i technicznej. W prowadzonej działalności kieruje się utrzymaniem jakości wykonywanych robót, jak też usług na najwyższym poziomie odpowiadającym wymaganiom oraz oczekiwaniom klientów.

Jako Podwykonawca kwalifikowany współpracowaliśmy przy realizacji nw. zadań z takimi firmami, jak:

* PORR (POLSKA) S.A. – zadanie pn. „Likwidacja ograniczenia w pobliżu przystanku osobowego Lipki od km 146,800 do km 147,950 - linia nr 132 na odcinku Opole - Wrocław”,
* GDDKiA O/Kraków – zadanie pn. „Regulacja rzeki Raby dla przebudowy drogi krajowej nr 7 Kraków-Chyżne na drogę ekspresową II klasy technicznej odcinek Myślenice-Lubień”,
* SKANSKA S.A. – zadanie pn. „Budowa Autostrady A4 Południowe Obejście Krakowa, odcinek II potok Malinówka (km 424+000) – Węzeł Wielicka (km 426 + 000),
* BUDIMEX Dromex SA Oddział Południowy w Krakowie – zadanie pn. „Budowa ul. Klubowej w Bielsku Białej Odcinek od ul. Pirackiej do ul. Piastowskiej (kontrakt 2K58) w ramach Podprojektu 1.2 – ul. Klubowa (od ul. Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania „Hulanka”)”,
* BUDIMEX Dromex SA Oddział Południowy w Krakowie – roboty ziemne i wyburzeniowe na „Budowie Regionalnego Dworca Autobusowego PKS w Krakowie przy ul. Bosackiej”
* MOTA-ENGIL POLSKA S.A. – zadanie pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne na drogę ekspresową Nr S-7 na odcinku Myślenice – Pcim od km 669+872 do km 682+108, odpowiadającego istniejącemu od km 697+909 do km 710+145” oraz zadanie pn. „Budowa drogi krajowej nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka, odcinek: Mucharz – Tarnawa Dolna od km 7+385 do km 9+135,50”,
* MOTA-ENGIL POLSKA S.A. – zabezpieczenie osuwiska nr 1 w Skawcach w km 8+000 – 8+5000 oraz budowa rowu osłonowego nr 1a w km 8+700 – 8+950 w ramach zadania pn. „Budowa drogi krajowej nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka, odcinek: Mucharz – Tarnawa Dolna od km 7+385 do k 9+135,50”,
* J&P AVAX s.a. General Contractors, Ateny, Grecja - nasyp z gruntu zbrojonego na ścianie oporowej N-2 w ramach zadania „Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i     A-4 w km 517+980,04”
* Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "INSBUD" Sp.z o.o. – roboty ziemne związane z makroniwelacją północno-zachodniej skarpy zwałowiska wewnętrznego i kształtowaniem zbiornika retencyjnego osadowego o objętości całkowitej 193 982, m3  w ramach zadania „Budowa Zbiornika Zb R-2 z rowem N.1 i kanałem N.2”

Jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy dla nw. Inwestorów następujące zadania inwestycyjne:
* Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW S.A. - „Przełożenie drogi wojewódzkiej Sieniawka – Opolno ETAP II” dla,
* Kopalnia Siarki „Machów” -  „Roboty budowlane związane z robotami hydrotechnicznymi likwidacji Kopalni Siarki „Machów””,
* ELEKTROWNIA TURÓW S.A. - Budowa 6 zbiorników osadowych na zadaniu „Rekultywacja części wyrobiska KWB Turów popiołami Elektrowni Turów”,
* Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW S.A.  - Roboty hydrotechniczne na terenie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „TURÓW” S.A., w ramach których wykonano sprowadzenia i przepusty z rur PEHD o średnicy 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1400 mm o łącznej długości 480 mb,
* Dolnośląski Zarząd Melioracji i  Urządzeń Wodnych we Wrocławiu -  „Odbudowa potoku Bielawka w m. Dłużyna Górna, Strzelno, Bielawa Górna gm. Pieńsk, woj. dolnośląskie”,
* Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu - „Usuwanie szkód powodziowych na pot. Sosnowicki w km 3+400 – 3+750 – ewidencyjna nazwa potoku Sosnówka”,
* Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW S.A. - „Budowy systemu odwadniania zlewni odkrywki i zwałowania wewnętrznego związanych z pompownią T-6 na terenie PGE Kopalni  Węgla Brunatnego TURÓW S.A.” – w ramach zadania wykonano:
- zbiorniki retencyjno osadowe o łącznej pojemności 91 804,0 m3,
- rowy dopływowe i odpływowe w nasypach i wykopach,
- rurociągi w budowlach doprowadzających i odprowadzających wodę,
- drogi i place technologiczne o łącznej długości ok. 2800,00 m
   i powierzchni 15537,0 m2,
* Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW S.A. - Roboty rozbiórkowe, ziemne, ubezpieczeniowe oraz związane z wykonaniem ścian oporowych i wież przelewowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa rowu N-3” na terenie PGE Kopalni Węgla Brunatnego TURÓW S.A.”.
* Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
- „Bieżąca likwidacja skutków powodzi - umocnienie skarpy nasypu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w m. Bobrek ODC. 110 KM 1+960 DO KM 2+050” – roboty obejmowały:
- wykonanie muru oporowego z koszy kamiennych /gabionów/,
- umocnienie skarpy nasypu płytami ażurowymi,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, demontaż starych i montaż nowych barier energochłonnych SP-04 jednostronnych.
* Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu - „Przeciwdziałanie i usuwanie szkód powodziowych na potoku Rutka w km 4+100 – 4+600 w miejscowości Kwaczała, gmina Alwernia, powiat chrzanowski Etap I 4+300 - 4+600” – zadanie obejmowało  m.in.:
- umocnienie skarp potoku budowlami siatkowo-kamiennymi oraz elementami żelbetowymi typu „L”,
- umocnienie dna potoku płytami ażurowymi,
- plantowanie skarp i dna, humusowanie i obsiew skarp.
* Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce  -  „Bieżąca likwidacja skutków powodzi – naprawa i umocnienie uszkodzonych skarp
 nasypu wraz z poboczami w ciągu DW 949 w m. Zasole”. Roboty obejmowały:
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi,
- umocnienie skarpy koszami siatkowo-kamiennymi,
- montaż barier ochronnych stalowych.
* Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce  
-  „Bieżąca likwidacja skutków powodzi – umocnienie skarpy nasypu w ciągu DW. 780 w m. Poręba Żegoty” – zakres robót obejmował:
- wykonanie wykopów związanych z posadowieniem konstrukcji oporowej,
- wykonanie konstrukcji oporowej z koszy siatkowo-kamiennych,
- zasypanie przestrzeni za konstrukcją materiałem ziemnym z zagęszczeniem,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi.
* Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu - „Przeciwdziałanie i usuwanie szkód powodziowych na potoku Rutka w km 4+100 – 4+600 w miejscowości Kwaczała, gmina Alwernia, powiat chrzanowski Etap II 4+100 - 4+300” – roboty obejmowały:
- umocnienie skarp potoku budowlami siatkowo-kamiennymi oraz elementami żelbetowymi typu „L”,
- umocnienie dna potoku płytami ażurowymi,
- plantowanie skarp i dna, humusowanie i obsiew skarp,
- remont istniejących kładek dla pieszych.
* Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - „Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu oświęcimskiego, woj. małopolskie - Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łowiczanka w km 0+000 – 7+600 w msc. Podolsze, Łowiczki, gm. Zator, Przeciszów, pow. oświęcimski – etap I w km 0+000 - 3+270” prace obejmowały:
- naprawę i odbudowę zniszczonych ubezpieczeń potoku wraz z dostosowaniem przekroju koryta do przepływu wód powodziowych,
- ubezpieczenie z płyt betonowych ażurowych typu „Krata”,
- podwodny narzut kamienny luzem z brzegu.
* ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie  - „Rekonstrukcja wałów przeciwpowodziowych kanału „Suchy Jar” w Krakowie”. W ramach zadania wykonano remont wałów kanału „Suchy Jar” o łącznej długości 4070 m. Prace obejmowały:
- rozebranie górnej części korpusu wałowego na głębokość do 0,5 m,
- zagęszczenie mechaniczne korpusu wału do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95 i ponownym uformowaniu korpusu wału do rzędnej projektowej,
- po obniżeniu wału wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną poprzez pogrążenie grodzic typu EPZ-17 z twardego PVC za pomocą specjalnych wibromłotów.
* PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów  - „Modernizacja placu oddziału s-2”. Zakres robót:
- rozebranie istniejących płyt betonowych placu zaplecza oddziału s-2, wymiana warstw podbudowy i podsypek, ułożenie nowych płyt drogowych betonowych z krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

 

Likwidacja ograniczenia w pobliżu przystanku osobowego Lipki na odcinku Opole - Wrocław